วันอังคาร, 16 สิงหาคม 2565

คณะอนุกรรมการตัดสิน
จากกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
มาตรวจเยี่ยมดูงานเพื่อเก็บคะแนน
ชมรมทูบีนัมเบอร์วัน ระดับประเทศ
วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง