วันอังคาร, 3 ตุลาคม 2566

คณะอนุกรรมการตัดสิน
จากกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
มาตรวจเยี่ยมดูงานเพื่อเก็บคะแนน
ชมรมทูบีนัมเบอร์วัน ระดับประเทศ
วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง