วันอังคาร, 3 ตุลาคม 2566

ดร.ประจวบ จันทภาโส ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดพัทลุง ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันทักษะพื้นฐาน การประกวดดนตรีไทย ระดับภาค ภาคใต้ ประจำปีการศึกษา 2564 ณ วิทยาลัยสารพัดช่างตรัง

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565 การแข่งขันทักษะพื้นฐาน การประกวดดนตรีไทย ระดับภาค ภาคใต้ ประจำปีการศึกษา 2564 ณ วิทยาลัยสารพัดช่างตรัง ผ่านไปด้วยความเรียบร้อย ขอขอบคุณ ดร.ประจวบ จันทภาโส ประธาน อศจ.พัทลุง ประธานในพิธีเปิดฯ ผอ.พิมนศิลป์ ทัพนันตกุล รองฯ ประธานจัดการแข่งขันกล่าวรายงาน และขอขอบคุณคณะผู้บริหารในสังกัดอาชีวศึกษาภาคใต้ ที่ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด ขอขอบคุณคณะกรรมการตัดสินทุกท่าน รวมถึงคณะกรรมการดำเนินงานทุกฝ่าย ขอบคุณท่าน ผอ.ปรีดีย์ เกตุทอง ประธาน อศจ.ตรัง ที่ช่วยอำนวยความสะดวกทุกเรื่อง ชอขอบคุณ ผอ. จรูญ ชูสังข์ วิทยาลัยสารพัดช่างตรัง เจ้าของสถานที่ช่วยอำนวยความสะดวกอย่างดียิ่ง แล้วเจอกันใหม่ปีหน้าที่ชุมพรจ้า ดำเนินงานโดย…อาชีวศึกษาจังหวัดพัทลุง