วันพฤหัสบดี, 26 พฤษภาคม 2565

โครงการปัจฉิมนิเทศ และการรับประกาศนียบัตรของนักเรียนระดับชั้น (ปวช.3) วันพฤหัสบดีที่ 10 มีนาคม 2565 ณ โดมอเนกประสงค์ วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง


ปัจฉิมนิเทศ และการรับประกาศนียบัตร
ของนักเรียนระดับชั้น (ปวช.3)
วันพฤหัสบดีที่ 10 มีนาคม 2565
ณ โดมอเนกประสงค์ วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง