วันอังคาร, 16 กรกฎาคม 2567

วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง ได้รับการประกันคุณภาพภายนอก (พ.ศ.๒๕๖๔ -๒๕๖๘) ด้านการอาชีวศึกษา จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)

วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง
ได้รับการประกันคุณภาพภายนอก (พ.ศ.๒๕๖๔ -๒๕๖๘)
ด้านการอาชีวศึกษา
จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา
(องค์การมหาชน)

ข่าวประชาสัมพันธ์วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง