วันอังคาร, 3 ตุลาคม 2566

ดร.ประจวบ จันทรภาโส ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพัทลุง และคณะครู นักเรียนนักศึกษาชมรม TO BE NUMBER ONE ต้อนรับคณะกรรมการเพื่อตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานและเก็บคะแนนการประกวดกิจกรรมโครงการ TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ

วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง ภายใต้การบริหารงานโดย ดร.ประจวบ จันทภาโส ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพัทลุง ดำเนินงานโดยชมรม TO BE NUMBER ONE วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง ยินดีต้อนรับ นายประวิทย์ เคียงผล ผู้ทรงคุณวุฒิกระทรวงแรงงาน (อดีตหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน)นางสาวสุรพันธ์ ปราบกรี ผู้เชี่ยวชาญกรมสุขภาพจิต (อดีตผู้อำนวยการศูนย์สุขภาพจิตที่12)อนุกรรมการตัดสินการประกวดจังหวัด อำเภอ TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ เพื่อตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานและเก็บคะแนนการประกวดกิจกรรมในโครงการ TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ ณ ห้องชมรม TO BE NUMBER ONE อาคารปัญญานันทะ ชั้นล่าง วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง