วันอังคาร, 16 สิงหาคม 2565

ดร.ประจวบ จันทภาโส ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพัทลุง รองผู้อำนวยการ ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง จัดโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รามาธิบดีศรีสินทร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565

ในวันจันทร์ที่ 25 กรกฏาคม 2565 วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง ภายใต้การบริหารงานโดย ดร.ประจวบ จันทภาโส ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพัทลุง รองผู้อำนวยการ ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา สังกัดวิทยาลัยเทคนิคพัทลุง จัดโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รามาธิบดีศรีสินทร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฏาคม 2565 ณ โดมอเนกประสงค์ วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง