วันอังคาร, 3 ตุลาคม 2566

ผลการประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ระดับภาค ภาคใต้ วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง ได้อันดับที่ 2 ระดับ 4 ดาว

ขอแสดงความยินดีวิทยาลัยเทคนิคพัทลุง ภายใต้การบริหารงานโดย ดร.ประจวบ จันทภาโส ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพัทลุง โดยศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคพัทลุงเข้ารับการประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ระดับภาค ภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ 2565 (รอบการประเมินปีการศึกษา 2564) กลุ่มจังหวัดชุมพร จังหวัดสุราษฎร์ธานี จังหวัดนครศรีธรรมราช และจังหวัดพัทลุง ในระหว่างวันที่ 17 – 19 สิงหาคม 2565 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง โดยศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง ได้อันดับที่ 2 ระดับ 4 ดาว ระดับภาค ภาคใต้