โครงการอบรมอนุรักษ์พันธุกรรมพืชตามแนวพระราชดำริ วันที่ 9 กันยายน 2565

โครงการอบรมอนุรักษ์พันธุกรรมพืชตามแนวพระราชดำริ
วันที่ 9 กันยายน 2565 ณ สวนพฤกษศาสตร์พนางตุง ตำบลพนางตุง อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง
เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชตามแนวพระราชดำริให้สมาชิกชมรมทุกชมรม
เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมาชิกชมรมทุกชมรม