วันจันทร์, 4 ธันวาคม 2566

ประชาสัมพันธ์ จากแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจและเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง เรื่อง รับสมัครนักศึกษาเป็นคณะกรรมการดำเนินงานชมรมวิชาชีพคอมพิวเตอร์ธุรกิจและเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัลองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยวิทยาลัยเทคนิคพัทลุง ประจำปีการศึกษา 2565

ประชาสัมพันธ์ จากแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจและเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง
เรื่องการรับสมัคร เลือกตั้งประธานชมรมคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ประจำ ปีการศึกษา 2565
ในระหว่างวันที่ 18 – 20 ตุลาคม 2565 นักเรียนนักศึกษาคนใดที่สนใจ
สามารถติดต่อสมัครได้ที่แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง