วันพุธ, 7 ธันวาคม 2565

งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีขออนุญาตแจ้งการยื่นคำร้องขอออกฝึกประสบการณ์สมรรถนะวิชาชีพ ภาคเรียนที่ 1/2566

งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีขออนุญาตแจ้งการยื่นคำร้องขอออกฝึกประสบการณ์สมรรถนะวิชาชีพ ภาคเรียนที่ 1/2566