วันอังคาร, 6 ธันวาคม 2565

โครงการหารายได้ระหว่างเรียนของนักเรียนนักศึกษา

วันอังคารที่ 22 พฤศจิกายน 2565 ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง ภายใต้การบริหารงานของ นายธนิต เเท่นปาน ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพัทลุง ได้เปิดโครงการหารายได้ระหว่างเรียนของนักเรียนนักศึกษาบูรณาการกับรายวิชาโครงงาน ณ ลานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง