วันพฤหัสบดี, 8 มิถุนายน 2566

ขอแสดงความยินดี ผลการแข่งขันทักษะการประกวดผลงานสะเต็มศึกษา (STEM Education) ระดับ ปวช. ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 มาตรฐานระดับเหรียญทอง

วิทยาลัยเทคนิคพัทลุงภายใต้การบริหารงานโดยนายธนิต แท่นปาน ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพัทลุง ขอแสดงความยินดี ผลการแข่งขันทักษะการประกวดผลงานสะเต็มศึกษา (STEM Education) ระดับ ปวช. ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 มาตรฐานระดับเหรียญทอง โดยมีผู้เข้าร่วมแข่งขัน 1. นางสาวพริมริตา บุญเรือง นักเรียนนักศึกษาแผนกเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 2. นายชัยรัตน์ ขุนนาพุ่ม นักเรียนนักศึกษาแผนกก่อสร้าง-โยธา 3. นายนราธิป กำปัตตา นักเรียนนักศึกษาแผนกก่อสร้าง-โยธา 4. นายณภัทร จันทร์เกตุ นักเรียนนักศึกษาแผนกไฟฟ้ากำลัง 5. นางสาววัทนวิภา อมตเวทย์ นักเรียนนักศึกษาแผนกไฟฟ้ากำลังโดยมีครูผู้ควบคุม นางสาวศสิกาญจน์ ปานแก้ว แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ วท.พัทลุง