วันอังคาร, 21 พฤษภาคม 2567

การจัดกิจกรรม “วันความปลอดภัยของผู้ใช้ถนน”

มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2566 เห็นชอบกำหนดให้วันที่ 21 มกราคมของทุกปี เป็น “วันความปลอดภัยของผู้ใช้ถนน”