วันอังคาร, 21 พฤษภาคม 2567

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ แผนการจัดการเรียนรู้ รหัสวิชา 30201-2003 วิชาการบัญชีต้นทุน 1 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พ.ศ. 2563 สาขาวิชาการบัญชี ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ ของนางสาวจุไรรัตน์ ทองเที่ยง

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ แผนการจัดการเรียนรู้ รหัสวิชา 30201-2003 วิชาการบัญชีต้นทุน 1 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พ.ศ. 2563 สาขาวิชาการบัญชี ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ ของนางสาวจุไรรัตน์ ทองเที่ยง