วันเสาร์, 1 เมษายน 2566

ปัจฉิมนิเทศ นักศึกษาระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ประจำปีการศึกษา 2565

วันศุกร์ที่ 10 มีนาคม 2566 การปัจฉิมนิเทศ นักเรียนนักศึกษาระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงประจำปีการศึกษา 2565วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง