วันจันทร์, 4 ธันวาคม 2566

ปัจฉิมนิเทศ นักเรียน ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2565

การปัจฉิมนิเทศ นักเรียนนักศึกษาระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพประจำปีการศึกษา 2565วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง