วันอังคาร, 21 พฤษภาคม 2567

ข้อมูลหลักสูตร

หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ระดับปวช.)
จัดการศึกษา ๔ ประเภทวิชา คือ

๑. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

๑.๑ สาขาวิชาช่างยนต์
๑.๑.๑ สาขางานยานยนต์
๑.๑.๒ สาขางานจักรยานยนต์และเครื่องยนต์เล็กอเนกประสงค์
๑.๒ สาขาวิชาช่างกลโรงงาน
๑.๒.๑ สาขางานเครื่องมือกล
๑.๓ สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ
๑.๓.๑ สาขางานโครงสร้าง
๑.๔ สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากําลัง
๑.๔.๑ สาขางานไฟฟ้ากําลัง
๑.๕ สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
๑.๕.๑ สาขางานอิเล็กทรอนิกส์
๑.๖ สาขาวิชาช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์
๑.๖.๑ สาขางานเทคนิคคอมพิวเตอร์
๑.๗ สาขาวิชาช่างก่อสร้าง
๑.๗.๑ สาขางานก่อสร้าง
๑.๘ สาขาวิชาโยธา
๑.๘.๑ สาขางานโยธา
๑.๙ สาขาวิชาเมคคาทรอนิกส์
๑.๙.๑ สาขางานเมคคาทรอนิกส์


๒. ประเภทวิชาพาณิชยกรรม

๒.๑ สาขาวิชาการบัญชี
๒.๑.๑ สาขางานการบัญชี
๒.๒ สาขาวิชาการตลาด
๒.๒.๑ สาขางานการตลาด
๒.๓ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
๒.๓.๑ สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
๒.๔ สาขาวิชาธุรกิจค้าปลีก
๒.๔.๑ สาขางานธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่
๓. ประเภทวิชาคหกรรม
๓.๑ สาขาวิชาแฟชั่นและสิ่งทอ
๓.๑.๑ สาขางานแฟชั่นดีไซน์
๓.๒ สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ
๓.๒.๑ สาขางานอาหารและโภชนาการ
๔. ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
๔.๑ สาขาวิชาการโรงแรม
๔.๑.๑ สาขางานการโรงแรม
๔.๒ สาขาวิชาการท่องเที่ยว
๔.๒.๑ สาขางานการท่องเที่ยว

การจัดการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวีชาชีพชั้นสูง (ระดับปวส.)
จัดการศึกษา ๕ ประเภทวิชา คือ

๑. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

๑.๑ สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล
๑.๑.๑ สาขางานเทคนิคยานยนต์
๑.๒ สาขาวิชาเทคนิคการผลิต
๑.๒.๑ สาขางานแม่พิมพ์โลหะ
๑.๒.๒ สาขางานเครื่องมือกล
๑.๓ สาขาวิชาเทคนิคโลหะ
๑.๓.๑ สาขางานเทคโนโลยีงานเชื่อมโครงสร้างโลหะ
๑.๔ สาขาวิชาไฟฟ้า
๑.๔.๑ สาขางานไฟฟ้ากําลัง
๑.๕ สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์
๑.๕.๑ สาขางานอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม
๑.๖ สาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม
๑.๖.๑ สาขางานเทคโนโลยีระบบโทรคมนาคม
๑.๗ สาขาวิชาเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์
๑.๗.๑ สาขางานเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์
๑.๘ สาขาวิชาช่างก่อสร้าง
๑.๘.๑ สาขางานก่อสร้าง
๑.๙ สาขาวิชาโยธา
๑.๙.๑ สาขางานโยธา
๑.๑๐ สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
๑.๑๐.๑ สาขางานคอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์

๒. ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

๒.๑ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
๒.๑.๑ สาขางานเทคโนโลยีสารสนเทศ

๓. ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ

๓.๑ สาขาวิชาการบัญชี
๓.๑.๑ สาขางานการบัญชี
๓.๒ สาขาวิชาการตลาด
๓.๒.๑ สาขางานการตลาด
๓.๓ สาขาวิชาธุรกิจค้าปลีก
๓.๓.๑ สาขางานธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่
๓.๔ สาขาวิชาการจัดการโลติสติกและซัพพลายเชน
๓.๔.๑ สาขางานการจัดการโลจิสติก
๓.๕ สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล
๓.๕.๑ สาขางานธุรกิจดิจิทัล
๓.๖ สาขาวิชาการจัดการทั่วไป
๓.๖.๑ สาขางานการจัดการทั่วไป

๔. ประเภทวิชาคหกรรม

๔.๑ สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ
๔.๑.๑ สาขางานอาหารและโภชนาการ

๕. ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

๕.๑ สาขาวิชาการโรงแรม
๕.๑.๑ สาขางานบริการอาหารและเครื่องดื่ม
๕.๒ สาขาวิชาการท่องเที่ยว
๕.๒.๑ สาขางานการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว