วันอังคาร, 16 กรกฎาคม 2567

🙏🏻🙏🏻ชมรม TO BE NEMBER ONE วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง ยินดีต้อนรับ 🙏🏻🙏🏻

นายแสงประทีป โกมลบุตร
ผู้ตรวจราชการ กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน

นางนันทนา ศรีพินิจ
ผู้เชี่ยวชาญกรมสุขภาพจิต อดีตนักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ กรมสุขภาพจิต

🎉🎉 เนื่องในโอกาสตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานและเก็บคะแนนการประกวดกิจกรรมในโครงการ TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ 🙏🏻🙏🏻