วันศุกร์, 14 มิถุนายน 2567

ประชุมเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดพัทลุงการร่วมพิจารณาแต่งตั้งอนุกรรมการสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดพัทลุงและเพื่อเตรียมความพร้อมการจัดงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยระดับจังหวัด สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดพัทลุง และระดับภาค ภาคใต้ ครั้งที่ 34 ประจำปีการศึกษา 2566

วันพุธ ที่ 11 ตุลาคม 2566 นายธนิต แท่นปาน ผู้อำนวยการสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดพัทลุง เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วย คณะผู้บริหารสถานศึกษา หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษาและหัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนในสังกัดสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดพัทลุงเข้าร่วมประชุมเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดพัทลุงการร่วมพิจารณาแต่งตั้งอนุกรรมการสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดพัทลุงและเพื่อเตรียมความพร้อมการจัดงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยระดับจังหวัด สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดพัทลุง และระดับภาค ภาคใต้ ครั้งที่ 34 ประจำปีการศึกษา 2566 ณ ห้องประชุมฤทธิ์ดีเสนะวงศ์ อาคารระฆังทอง วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง