วันอังคาร, 16 กรกฎาคม 2567

รายงานผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะการพัฒนาสื่อมัลติมิเดีย ระดับปวส. สาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง #ระดับภาคใต้ ผลการแข่งขันได้รับ #รางวัลชนะเลิศ

รายงานผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะการพัฒนาสื่อมัลติมิเดีย ระดับปวส. สาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง#ระดับภาคใต้ ผลการแข่งขัน #รางวัลชนะเลิศ🎉🏆👍 โดยมี 1.นายเสฏฐพงศ์ อ่อนน้อย 2.นายอานนท์ ทองอินฝึกซ้อมและควบคุมโดยนางสุพัตรา สุรสีห์ในงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐานและทักษะวิชาชีพระยะสั้น ประจำปีการศึกษา 2566 เป็นตัวแทนภาคใต้เข้าร่วมการแข่งขันระดับชาติ ณ จังหวัดสุพรรณบุรี