วันอังคาร, 16 กรกฎาคม 2567

โครงการปฐมนิเทศและเตรียมความพร้อม นักเรียน นักศึกษา ก่อนการฝึกประสบการณ์สมรรถนะวิชาชีพ ฝึกอาชีพ ในสถานประกอบการ ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

วันพฤหัสบดี ที่ 16 พฤษภาคม 2567 นายธนิต แท่นปาน ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพัทลุง มอบหมายให้ นายเอกไชย นวลยัง รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วยคณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา ระดับปวส. 2 เข้าร่วมโครงการปฐมนิเทศและเตรียมความพร้อม นักเรียน นักศึกษา ก่อนการฝึกประสบการณ์สมรรถนะวิชาชีพ ฝึกอาชีพ ในสถานประกอบการ ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง และบรรยายพิเศษ เรื่อง”การศึกษาอาชีวศึกษาเพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนสมรรถนะสูง นายประภาส ตะหรี บรรยายพิเศษ เรื่อง “มาตรฐานการฝึกประสบการณ์สมรรถนะวิชาชีพ/การฝึกอาชีพ” ณ ห้องประชุมอาคารปัญญานันทะ ชั้น 4