วันเสาร์, 4 กุมภาพันธ์ 2566

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ เอกสารประกอบการสอน และแผนการจัดการเรียนรู้ รหัสวิชา 20105-2105 วิชาไมโครคอนโทรลเลอร์ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2562 ของครูมณฑป ไชยบัณฑิต

ผลงานทางวิชาการ เอกสารประกอบการสอน และแผนการจัดการเรียนรู้ รหัสวิชา 20105-2105 วิชาไมโครคอนโทรลเลอร์ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2562