วันอังคาร, 3 ตุลาคม 2566

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ชื่อเรื่อง : ผลการจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบการจัดการเรียนรู้ Active Learning โดยใช้ Case Study Method เรื่อง ระบบบัญชีต้นทุน รายวิชาการบัญชีต้นทุน 1 ของนักศึกษาระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) แผนกวิชาการบัญชี วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง ของนางสาวจุไรรัตน์ ทองเที่ยง

ชื่อเรื่อง : ผลการจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบการจัดการเรียนรู้ Active Learning โดยใช้ Case Study Method เรื่อง ระบบบัญชีต้นทุน รายวิชาการบัญชีต้นทุน 1 ของนักศึกษาระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) แผนกวิชาการบัญชี วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง