วันพฤหัสบดี, 17 มิถุนายน 2564

ข่าวนักเรียนนักศึกษา

ขอเชิญชวนนักเรียน นักศึกษา ระดับ ปวช.1 และ ปวส.1 รวมถึงนักเรียน นักศึกษาทุกแผนก ทุกชั้นปี ร่วมฝากเงินกับธนาคารโรงเรียน
ประกาศ…งดกิจกรรมการเข้าแถวหน้าเสาธง
กำหนดการเปิดเรียน และมาตรการแนวปฏิบัติของวิทยาลัยเทคนิคพัทลุง
ประกาศวิทยาลัยเทคนิคพัทลุง เรื่อง รูปแบบการจัดการเรียนการสอนวิทยาลัยเทคนิคพัทลุง ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่ ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ขอติดตามการออกฝึกประสบการณ์สมรรถนะวิชาชีพ ฝึกอาชีพ โดยให้นักเรียน นักศึกษา ตอบกลับหมดเขตภายในวันนี้
กำหนดการเปิดเรียน และมาตรการแนวปฏิบัติของวิทยาลัยเทคนิคพัทลุง
ประกาศรับสมัคร จากชมรมนักศึกษาวิชาทหาร นักศึกษาที่ต้องการสมัครนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา 2564
การปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาก่อนออกฝึกประสบการณ์สมรรถนะวิชาชีพ ฝึกอาชีพ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
ประชาสัมพันธ์ งานแนะแนว เรื่องเอกสารที่ใช้ในระบบ DSL สำหรับผู้กู้รายเก่าระดับชั้น ปวช.2 ปวช.3 และ ปวส.2
ขั้นตอนการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาก่อนออกฝึกประสบการณ์และสมรรถนะวิชาชีพ ฝึกอาชีพและการส่งเอกสารหนังสือส่งตัวนักเรียน นักศึกษาเข้ารับการฝึกประสบการณ์สมรรถนะวิชาชีพ ฝึกอาชีพ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
คลังเก็บ
หมวดหมู่
Meta