วันอาทิตย์, 28 พฤศจิกายน 2564
รายงานผลการดำเนินระบบห้องสมุดดิจิทัล เพื่อการศึกษา (Education Center)
ผู้สมัครลงเลือกตั้งนายกองค์อาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง ปีการศึกษา ๒๕๖๕
การประชุมวิชาการ องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง ระดับสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมอินทนิล วิทยาลัยเทคนิคพัทสูง
พิธีเปิดการจัดการฝึกอบรม “โครงการผู้สัมผัสอาหารผ่านระบบเทคโนโลยีดิจิทัล” ผ่านระบบออนไลน์ ณ ห้องประชุมอินทนิล วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง
ข่าวนักเรียนนักศึกษา
18
รายงานผลการดำเนินระบบห้องสมุดดิจิทัล เพื่อการศึกษา (Education Center)
48
การประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (Logo) เพจ (Page)หัวข้อ “พัทลุงมหานครแห่งความสุข”
45
วันที่ 11 พฤศจิกายน 2564 การตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานและเก็บคะแนนการประกวดกิจกรรมในโครงการ TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ ณ ห้องชมรม TO BE NUMBER ONE วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง ชั้นล่าง อาคารปัญญานันทะ
76
ประกาศวิทยาลัยเทคนิคพัทลุง เรื่อง การจัดการเรียนการสอนชดเชย รูปแบบการเรียนแบบออนไลน์ (Online) ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
95
วิทยาลัยเทคนิคพัทลุงจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ (Online) ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ฉบับที่ 2
60
ประกาศวิทยาลัยเทคนิคพัทลุง เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
113
นักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคพัทลุง สามารถใช้อีเมล์ของวิทยาลัยในการเข้าเรียนออนไลน์(โดยไม่ต้องสมัคร) ตามรายละเอียดด้านล่าง
ข่าวครู-อาจารย์
25
คำสั่งวิทยาลัยเทคนิคพัทลุง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่งานปกครอง
76
ประกาศวิทยาลัยเทคนิคพัทลุง เรื่อง การจัดการเรียนการสอนชดเชย รูปแบบการเรียนแบบออนไลน์ (Online) ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
44
โครงการฝึกอบรมการพัฒนา​รูปแบบการจัดการเรียนรู้
ตามข้อตกลงในการพัฒนางาน Performance Agreement : PA สำหรับครูอาชีวศึกษา
ระหว่างวันที่ 9-10 พฤศจิกายน​ 2564 ณ ห้องประชุม​อินทนิล​ วิทยาลัย​เทคนิค​พัทลุง​ครับ
73
คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการฝึกอบรมการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามข้อตกลงในการพัฒนางาน (Performance Agreement : PA) สำหรับครูอาชีวศึกษา
95
วิทยาลัยเทคนิคพัทลุงจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ (Online) ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ฉบับที่ 2
60
ประกาศวิทยาลัยเทคนิคพัทลุง เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
76
ในวันอังคาร ที่ 26 ตุลาคม 2564 เวลา 14.00 น. นายณัฐพงศ์ สำแดง รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ นายประภาส ตะหรี หัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี หัวหน้าแผนกวิชา และเจ้าหน้าที่งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีประจำแผนกวิชา ได้ประชุมเตรียมความพร้อมการดำเนินงานโครงการปฐมนิเทศและเตรียมความพร้อม นักเรียน นักศึกษา ก่อนการฝึกประสบการณ์สมรรถนะวิชาชีพ ฝึกอาชีพ ในสถานประกอบการ ประจำภาคเรียน ที่2 ปีการศึกษา 2564 ในรูปแบบออนไลน์
ข่าวงานบุคลากร
17
ประกาศวิทยาลัยเทคนิคพัทลุง เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูจ้างสอน
23
ประกาศ วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ตำแหน่งครูจ้างสอน)
196
ประกาศวิทยาลัยเทคนิคพัทลุง เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ
138
ประกาศวิทยาลัยเทคนิคพัทลุง เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียน) และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์) กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2
171
ประกาศวิทยาลัยเทคนิคพัทลุง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลาและสถานที่ในการประเมินสมรรถนะในตำแหน่งพนักงานบริหารทั่วไป(ครู)
275
ประกาศวิทยาลัยเทคนิคพัทลุง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
428
ประกาศวิทยาลัยเทคนิคพัทลุง เรื่องประกาศผลการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ตำแหน่งครูจ้างสอน)
ข่าว อศจ.พัทลุง
32
พิธีเปิดการจัดการฝึกอบรม “โครงการผู้สัมผัสอาหารผ่านระบบเทคโนโลยีดิจิทัล” ผ่านระบบออนไลน์ ณ ห้องประชุมอินทนิล วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง
74
📣📣ประชาสัมพันธ์วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง
วันจันทร์ ที่ 20 กันยายน 2564
ดร.ประจวบ จันทภาโส ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพัทลุง
ประธานในพิธีเปิด โครงการการพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนการสอน
เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาสำหรับครูอาชีวศึกษา จังหวัดพัทลุง
ประจำปีงบประมาณ 2564
ดำเนินการโดย สำนักงานสำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา (สสอ.)
ร่วมกับ อาชีวศึกษาจังหวัดพัทลุง สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
โดยจัดอบรมในวันที่ 20 ถึง 22 กันยายน 2564
ณ ห้องประชุมอาคารปัญญานันทะ ชั้น 4 วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง
139
ขออนุญาตแจ้งกำหนดการและประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรม โครงการการพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนการสอนเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาสำหรับครูอาชีวศึกษาจังหวัดพัทลุงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดำเนินการโดยสำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา (สสอ.) ร่วมกับ อาชีวศึกษาจังหวัดพัทลุง วันที่ 20 – 22 กันยายน 2564 ณ โรงแรมโนราวิลล์ วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง
54
รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง รางวัลชนะเลิศระดับชาติ
60
ในวันพุธที่ 20 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00 น. ดร. ประจวบ จันทภาโส ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพัทลุง ขึ้นรับ โล่ รางวัล ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fixit Center) แบบถาวร ระดับชาติ โดยมีนางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานในพิธี ณ วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี
63
ดร.ประจวบ จันทภาโส ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพัทลุง ร่วมงานการเปิดใช้แอปพลิเคชันช่างอาชีวะ (ช่างพันธุ์ R อาชีวะซ่อมทั่วไทย) และ ขึ้นรับโล่ รางวัล ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน ( fixit center ) แบบถาวร ระดับชาติ
นับผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
027019
Users Today : 5
Users Yesterday : 39
This Month : 1957
This Year : 27019
Total Users : 27019
Views Today : 12
Total views : 92257
Who's Online : 2
Server Time : 2021-11-28