วันอังคาร, 16 กรกฎาคม 2567

ข่าววิทยาลัย

ประกาศรายชื่อผู้ที่สมัคร (รอบปกติ) ระดับ ปวส.
ประกาศจังหวัดพัทลุงมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 24
ข่าวประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง กระทรวงศึกษาธิการ เลื่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/2564 เป็นวันที่ 1 มิถุนายน 2564
ข่าวประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง ไม่ประมาท การ์ดอย่าตก หมั่นล้างมือด้วยแอลกอฮอล์
ประกาศจากงานทะเบียน วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้สมัครเรียน (รอบปกติ) ผ่านระบบออนไลน์ ทั้งระดับ ปวช. และ ปวส.
ประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง เปิดรับสมัครนักเรียนนักศึกษาใหม่ ระดับชั้น ปวช.1 และ ปวส. 1 ทุกแผนกวิชา ประเภทปกติ ประจำปีการศึกษา 2564
ประกาศวิทยาลัยเทคนิคพัทลุง การรับสมัครนักเรียน นักศึกษาเข้าศึกษาต่อระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประจำปีการศึกษา 2564
ประกาศวิทยาลัยเทคนิคพัทลุง เรื่อง การจัดการเรียนการสอนภาคฤดูร้อน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่
เปิดรับสมัครนักเรียนนักศึกษาใหม่ ระดับชั้น ปวช.1 และ ปวส. 1 ทุกแผนกวิชา ประเภทปกติ ประจำปีการศึกษา 2564
ประกาศจังหวัดพัทลุง เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชิื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ 23)
คลังเก็บ
หมวดหมู่
Meta