วันเสาร์, 4 กุมภาพันธ์ 2566

ข่าวครู-อาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา

ก.ค.ศ. ประกาศใช้หลักเกณฑ์การประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะ (ใหม่) 4 สายงาน โดย รศ.ดร.ประวิต เอราวรรณ์ เลขาธิการ ก.ค.ศ. ลงนามในหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. แจ้งหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ใหม่) หรือเกณฑ์ PA ทั้ง 4 สายงาน
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การเลื่อนเวลาเปิดภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564 ของกระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ขอเชิญเรียนรู้ออนไลน์ทางเว็บไซต์ www.ครูพร้อม.com
ขอความอนุเคราะห์จัดทำข้อมูลเพื่อใช้ในการปฐมนิเทศนักเรียนนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564
โครงการพัฒนาทักษะทางด้านดิจิทัลเพื่อการจัดการเรียนการสอนด้านอาชีวศึกษา
ประกาศจังหวัดพัทลุง เรื่อง การฉีดวัคซีน หยุดเชื้อเพื่อพัทลุง
คลังเก็บ
หมวดหมู่
Meta
เรื่องมาใหม่
รางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง ระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2565 การแข่งขันทักษะการติดตั้งไฟฟ้าและควบคุมไฟฟ้าระดับปวช.
รางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง ระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2565 การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะ การจัดการ cloud computing
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ระดับชาติ การแข่งขัน ทักษะการพัฒนานวัตกรรมธุรกิจดิจิทัล ระดับ ปวส. ประเภท ทีม สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล
30 Easy Ways To Generate Fast