วันเสาร์, 4 กุมภาพันธ์ 2566

ข่าวครู-อาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคพัทลุง เรื่อง มาตราการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)
🇹🇭 ขอเชิญคณะผู้บริหาร คณะครู เจ้าหน้าที่ บุคลาการทางศึกษา และนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง
🙏 ร่วมโครงการน้อมรําลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรม มหาภูมิหลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๔
👉 โดยร่วมลงชื่อ เพื่อน้อมรําลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ด้วยแอปพลิเคชัน Google From
ผู้บริหาร คณะครู เจ้าหน้าที่ และนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง ร่วมให้กำลังใจนักกีฬาแข่งขันจักรยานทางไกลนานาชาติ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คำสั่งวิทยาลัยเทคนิคพัทลุง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่งานปกครอง
ประกาศวิทยาลัยเทคนิคพัทลุง เรื่อง การจัดการเรียนการสอนชดเชย รูปแบบการเรียนแบบออนไลน์ (Online) ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
โครงการฝึกอบรมการพัฒนา​รูปแบบการจัดการเรียนรู้
ตามข้อตกลงในการพัฒนางาน Performance Agreement : PA สำหรับครูอาชีวศึกษา
ระหว่างวันที่ 9-10 พฤศจิกายน​ 2564 ณ ห้องประชุม​อินทนิล​ วิทยาลัย​เทคนิค​พัทลุง​ครับ
คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการฝึกอบรมการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามข้อตกลงในการพัฒนางาน (Performance Agreement : PA) สำหรับครูอาชีวศึกษา
วิทยาลัยเทคนิคพัทลุงจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ (Online) ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ฉบับที่ 2
ประกาศวิทยาลัยเทคนิคพัทลุง เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
ในวันอังคาร ที่ 26 ตุลาคม 2564 เวลา 14.00 น. นายณัฐพงศ์ สำแดง รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ นายประภาส ตะหรี หัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี หัวหน้าแผนกวิชา และเจ้าหน้าที่งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีประจำแผนกวิชา ได้ประชุมเตรียมความพร้อมการดำเนินงานโครงการปฐมนิเทศและเตรียมความพร้อม นักเรียน นักศึกษา ก่อนการฝึกประสบการณ์สมรรถนะวิชาชีพ ฝึกอาชีพ ในสถานประกอบการ ประจำภาคเรียน ที่2 ปีการศึกษา 2564 ในรูปแบบออนไลน์
คลังเก็บ
หมวดหมู่
Meta
เรื่องมาใหม่
รางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง ระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2565 การแข่งขันทักษะการติดตั้งไฟฟ้าและควบคุมไฟฟ้าระดับปวช.
รางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง ระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2565 การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะ การจัดการ cloud computing
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ระดับชาติ การแข่งขัน ทักษะการพัฒนานวัตกรรมธุรกิจดิจิทัล ระดับ ปวส. ประเภท ทีม สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล
30 Easy Ways To Generate Fast