วันพุธ, 28 กรกฎาคม 2564

ข่าว อศจ.พัทลุง

ตามหนังสือที่ ศธ 0605/553 สสอ.รับสมัครฝึกอบรมพัฒนาครูและบุคลากรอาชีวศึกษา ในรูปแบบออนไลน์
ประกาศจังหวัดพัทลุง มาตรการเงื่อนไขการเดินทางผ่านจุดตรวจจังหวัดพัทลุง (พื้นที่ควบคุมสูงสุด) เพื่อเดินทางเข้าจังหวัดสงขลา (พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด)
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจัดประชุมผ่านระบบ Video Conference ชี้แจงข้อมูลโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ
ดร.ประจวบ จันทภาโส ประธาน อศจ.พัทลุง นายศิริวัฒน์ รักสกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง และคณะผู้บริหารฯ เดินทางตรวจเยี่ยมศูนย์อาชีวะอาสา Fix it center ณ เทศบาลตำบลหนองพ้อ อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง
ศูนย์สอบอาชีวศึกษาจังหวัดพัทลุง (อศจ.พัทลุง) ดำเนินการจัดสอบประเมินผลการอบรมออนไลน์ Rtraining ครั้งที่ 2 (ชุดที่ 2) หลักสูตรคุรุพัฒนา PLC และ PjBL จำนวน 3 ห้องสอบ
การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2564
ขออนุญาตแจ้งตารางสอบ และรายชื่อผู้เข้าสอบการสอบประเมินผลครูผู้สอนผ่านระบบออนไลน์ Rtraining หลักสูตร PLC และ PjBL ศูนย์สอบอาชีวศึกษาจังหวัดพัทลุง
ศูนย์สอบอาชีวศึกษาจังหวัดพัทลุง (อศจ.พัทลุง) ดำเนินการจัดสอบประเมินผลการอบรมออนไลน์ Rtraining ครั้งที่ 2 หลักสูตรคุรุพัฒนา PLC และ PjBL
วันจันทร์ที่ 21 มิถุนายน 2564 นายวัลลพ สงวนนาม ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ และคณะ ลงพื้นที่ตรวจราชการและติดตามการจัดการเรียนการสอนตามมาตรการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) ของอาชีวศึกษาจังหวัดพัทลุง
อาชีวศึกษาจังหวัดพัทลุง เข้ารับการตรวจราชการจากผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการและคณะ
คลังเก็บ
หมวดหมู่
Meta
เรื่องมาใหม่
งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง เปิดให้บริการโครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix It Center) แบบถาวร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓
ตามหนังสือที่ ศธ 0605/553 สสอ.รับสมัครฝึกอบรมพัฒนาครูและบุคลากรอาชีวศึกษา ในรูปแบบออนไลน์
โครงการถวายเทียนพรรษา เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ ณ ณ วัดอินทราวาส ต.ท่ามิหรำ อ.เมือง จ.พัทลุง ,วัดชายคลอง ต.ควนมะพร้าว อ.เมือง จ.พัทลุง และวัดโคกแย้ม ต.นาท่อม อ.เมือง จ.พัทลุง
ประกาศจังหวัดพัทลุง มาตรการเงื่อนไขการเดินทางผ่านจุดตรวจจังหวัดพัทลุง (พื้นที่ควบคุมสูงสุด) เพื่อเดินทางเข้าจังหวัดสงขลา (พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด)