วันอังคาร, 3 ตุลาคม 2566

จดหมายข่าวงานประชาสัมพันธ์

ดร.ประจวบ จันทภาโส ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคินคพัทลุง ประะธานอาชีวศึกษาจังหวัดพัทลุง เป็นประธานในพิธีเปิด การจัดประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย อาชีวศึกษาจังหวัดพัทลุง ระดับจังหวัด จังหวัดพัทลุง ประจำปีการศึกษา 2564
วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง ภายใต้การบริหารงานโดย ดร.ประจวบ จันทภาโส ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพัทลุง ได้มอบหมายให้นายณัฐพงศ์ สำแดง รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยเทคนิคพัทลุงพร้อมทั้งบุคลากรทางการศึกษาและตัวแทนนักเรียนนักศึกษา เดินทางมอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ 2565
ดร.ประจวบ จันทภาโส ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพัทลุง ประธานอาชีวศึกษาจังหวัดพัทลุงเป็นประธานในการเปิดการแข่งขันทักษะพื้นฐาน การประกวดมารยาทไทย ระดับจังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดพัทลุง ประจำปีการศึกษา 2564
วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง เข้าร่วมรับการคัดเลือกการประกวดอำเภอ/ชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ ในงานมหกรรมรวมพลสมาชิก TO BE NUMBER ประจำปี 2564
ดร.ประจวบ จันทภาโส ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพัทลุง เป็นประธานในการเปิดการแข่งขันทักษะวิชาชีพช่างไฟฟ้ากำลัง ระดับจังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดพัทลุง ประจำปีการศึกษา 2564
อาชีวศึกษาจังหวัดพัทลุง จัดพิธีเปิดการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐานและทักษะวิชาชีพระยะสั้น ในการประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับจังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดพัทลุง ครั้งที่ 32 ประจำปีการศึกษา 2564
อาชีวศึกษาจังหวัดพัทลุง ดำเนินโครงการแข่งขันทักษะ การประกวดพูดในที่สาธารณะและการพูดนำเสนอเป็นภาษาอังกฤษ ระดับจังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดพัทลุง
วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง เป็นเจ้าภาพในการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงานศูนย์พัฒนาอาชีพและการเป็นผู้ประกอบการ กระทรวงศึกษาธิการ ประจำจังหวัดพัทลุง (ศูนย์ CEC จังหวัดพัทลุง)
ดร.ประจวบ จันทภาโส ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพัทลุง และคณะครู ได้แวะเยี่ยมชมการเขียนโปรแกรมเบื้องต้น ของนักศึกษาแผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ
ดร.ประจวบ จันทภาโส ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพัทลุง ได้มาเยี่ยมและให้กำลังใจ นักเรียนนักศึกษา ที่เป็นตัวแทนเข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาชีพช่างยนต์
คลังเก็บ
หมวดหมู่
Meta